Thời khóa biểu hay còn gọi là Kế hoạch phân công giảng dạy chi tiết trên lớp cho các giáo viên bộ môn. Học sinh của lớp học căn cứ vào thời khóa biểu này để chủ động chuẩn bị tham ...